Saturday, September 8, 2012

Kontroversi Alkitab (3) : Ayat-Ayat Kontradiksi


Kontradiksi Perjanjian Lama

Siapakah anak Daud yang kedua?
a.    Kileab (II Samuel 3:2-3)
b.    Daniel (I Tawarikh 3:1)

Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak?
a.    Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istri (II Samuel 5: 13-16)
b.    Tidak! Daud hanya mengambil beberapa istri saja (I Tawarikh 14: 3-7)

Berapa anak Daud dari gundik di Yerusalem?
a.    11 orang (Samuel 5:13-16)
b.    13 orang (I Tawarikh 14: 3-7)

Di kota mana Daud mengambil tembaga?
a.    Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8)
b.    Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)

Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamat kepada Daud?
a.    Yoram (II Samuel 8: 10)
b.    Hadoram (I Tawarikh 18: 9-10)

Dari orang bangsa apa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan?
a.    Aram (II Samuel 8: 11-12)
b.    Edom (I Tawarikh 18: 14-16)

Siapakah panitera (sekretaris) Daud?
a.    Seraya (II Samuel 8: 15-17)
b.    Sausa (I Tawarikh 18: 14-16)

Berapakah tentara kuda tawanan Daud?
a.    1700 orang (II Samuel 8:4)
b.    7000 orang (I Tawarikh 19:18)

Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud?
a.    700 ekor (II Samuel 10: 18)
b.    7000 ekor (I Tawarikh 19: 18

Yang dibunuh Daud pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki?
a.    40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8)
b.    40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19:18)

Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?

a.    Sobakh (II Samuel 10: 18)
b.    Sofakh (I Tawarikh 19: 18)

Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis?
a.    Tuhan murka lalu menghasut Daud (II Samuel 24:1)
b.    Iblis bangkit lalu membujuk Daud (I Tawarikh 11:11)

Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi?
a.    Isyabaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23:8)
b.    Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11)

Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang?
a.    800 orang (II Samuel 23: 8)
b.    300 orang (I Tawarikh 11: 11)

Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel?
a.    800 orang (II Samuel 24: 9)
b.    1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5)

Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda?
a.    500.000 orang (II Samuel 24:9)
b.    470.000 orang (I Tawarikh 21:5)

Berapakah kandang kuda miliki Salomo (Sulaiman)?
a.    40.000 kandang (I Raja-raja 4: 26)
b.    4000 kandang (II Tawarikh 2: 2)

Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a.    3.300 mandor (I Raja-raja 5: 16)
b.    3.600 mandor (II Tawarikh 4: 5)

Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo?
a.    2.000 bat air (I Raja-raja 7: 26)
b.    3.000 bat air (II Tawarikh 4: 5)

Berapakah jumlah keturunan Yakub yang seluruhnya?
a.    66 jiwa (Kejadian 46: 26)
b.    70 jiwa (Keluaran 1: 5)

Yang diharamkan kelinci atau kelinci hutan?
a.    Kelinci (Imamat 11: 6)
b.    Kelinci hutan (Ulangan 14: 6)

Yang diharamkan babi atau babi hutan?
a.    Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat 11: 7)
b.    Babi (Yesaya 66: 17)

Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem?
a.    3 bulan (II Raja-raja 24: 8)
b.    3 bulan 10 hari (II Tawarikh 36: 9)

Berapa lama Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar?
a.    2.812 orang (Ezra 2: 6)
b.    2.818 orang (Nehemia 7: 11)

Berapa anak-anak Benyamin?
a.    10 orang (Kejadian 46: 21)
b.    5 orang (Bilangan 26: 38-39)
c.    3 orang (I Tawarikh 7: 6)
d.    5 orang (I Tawarikh 8: 1-5)
Komentar: Silsilah anak Benyamin itu semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

Berapa cucu benyamin?
a.    5 orang (I Tawarikh 7: 7)
b.    9 orang (I Tawarikh 8: 3-5)
c.    2 orang (Bilangan 26: 40)
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.

Tuhan salah dalam batasan usia ?
a.    Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja. Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja." (Kejadian 6: 3)
Maka berkatalah TUHAN, "Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka makhluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun." (Kejadian 6: 3, Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari)
b.    Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selma 930 tahun (Kej. 5: 3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5: 6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej. 5: 9-11), Keenam hidup selama 910 tahun (Kej. 5: 12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5: 15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5: 18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5: 21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5: 25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5: 28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9: 29), Sem hidup selama 600 tahun (Kejadian 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. 11: 16-17), Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. 11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25: 17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. 11: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6: 15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6: 19), Harun hidup selama 123 tahun (Bil 33: 39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17)

Tuhan menyesal atau tidak?
a.    Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15: 29, Bilangan 23: 19)
b.    Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhirnya cenderung berbuat jahat di muka bumi (Kejadian 6: 5-6). Tuhan menyesal karena telah mengangkat Saul sebagai raja di Israel (I Samuel 15: 10-11, 35). Tuhan menyesal setelah mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24: 16). Tuhan menyesal karena telah merancang malapetaka (Yeremia 26: 3, Yeremia 42: 10, Keluaran 32: 14)

Tuhan bisa dilihat atau tidak?
a.    Tuhan tidak bisa dilihat atau didengar (Yohanes 5: 37, I Timotius 1: 17, I Timotius 6: 16, Keluaran 33: 20, I Yohanes 4: 12)
b.    Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala (Keluaran 33: 11, Kejadian 18: 1, Yohanes 5: 37, Keluaran 33: 20, I Timotius 6: 16, I Timotius 1: 17, I Yohanes 4: 12, Kejadian 26: 24)
c.    Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24: 9-10)
d.    Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6: 1)
e.    Tuhan bisa dilihat dari jauh (Yeremia 31: 3)

Dan masih ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama.

Kontradiksi Perjanjian Baru

Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab injil yaitu Injil Matius 1: 1-17 dan Injil Lukas 3: 23-38. Sementara Injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu menahu tentang silsilah Yesus.

Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai Abraham?
a.    Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai Abraham
b.    Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberi inspirasi Yesus kepada Matius? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas? Padahal Matius termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10: 2-4.

Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud?
a.    Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus
b.    Matius mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus

Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?
a.    Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3: 33)
b.    Anak Hezron adalah Ram (Matius 1: 3)

Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus?
a.    Lukas mencatat 43 nama
b.    Matius mencatat 28 nama

Siapakah kakek Yesus?
a.    Yakub (Matius 1: 6)
b.    Eli (Lukas 3: 31)

Siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus?
a.    Salomo (Matius 1: 6)
b.    Natan (Lukas 3: 31)

Yesus memasuki Yerusalem naik apa?
a.    Seekor keledai (Markus 11: 7, Lukas 19: 35)
b.    Seekor keledai betina dan seekor keledai (Matius 21:7)

Ketika Yesus bertemu Yairus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
a.    Ya! Sudah mati (Matius 9: 18)
b.    Belum mati! Masih sakit dan hampir (Markus 5: 23)

Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan?
a.    Ya, boleh! (Markus 6: 7-9)
b.    Tidak, tidak boleh! (Matius 10: 9-10, Lukas 9: 1-3)

Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah?
a.    Tidak benar (Yohanes 5: 31)
b.    Benar (Yohanes 8: 14)

Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
a.    Dua orang buta (Matius 20: 29-30)
b.    Hanya satu orang buta saja (Markus 10-46)

Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan?
a.    Di Gedara (Matius 8: 28)
b.    Di Gerasa (Markus 5: 1-2)

Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus?
a.    Ada 2 orang (Matius 8: 28)
b.    Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2)

Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus?
a.    Salam Rabi (Matius 26: 49)
b.    Rabi (Markus 14: 45)
c.    Yudas tak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22: 47)

Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respon para muridnya?
a.    Mereka menyembah Yesus (Matius 14: 33)
b.    Mereka tercengang dan bingung (Markus 6: 51-52)

Jam berapa Yesus disalibkan?
a.    Jam 9 (Markus 15: 25)
b.    Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19: 14)

Yesus membawa damai dan keselamatan atau onar?
a.    Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9, Yohanes 3: 17, Yohanes 10: 34-36)
b.    Yesus membawa onar, pedang, dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36)

Apa hukumnya bersunat?
a.    Sunat itu wajib (Kejadian 17: 10-14, 17:14, Kejadian 21:4). Yesus tidak membatalkn sunat (Matius 5: 17-20, Lukas 2: 21). Yesus juga disunat (Lukas 2: 21) Dan orang yang tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul 15: 1-2)
b.    Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna, dan tidak penting (Galatia 5: 6, I Korintus 7: 18-19)

Bolehkah makan babi?
a.    Babi haram dimakan (Ulangan 14:8, Imamat 11: 7, Yesaya 66: 17)
b.    Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 6: 12, I Korintus 10:25, Kolose 2: 16, I Timotius 4-5, Roma 14: 17)

Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga?
a.    Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pernah naik ke sorga (Yohanes 3: 13)
b.    Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2: 11)

Sumber : “Islam Dihujat: Menjawab Buku The Islamic Invasion (Robert Morey)” karya Hj. Irene Handono. Halaman 343-350


You Might Also Like:

Reactions:
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Jangan jadi silent reader, giliranmu bercuap-cuap ria.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...